Yaksha: Ruthless Operations 2022 | Монгол хадмал


Азийн төв хэсэгт нууц ажиллагаа явуулдаг “Хар баг”-ийн ахлал Канин шилдэг залуусаас бүрдсэн багийнхны хамт нууц даалгаварт явна. Нэгэн өдөр, Жихүн хэмээх прокурор тэдний багийн ажиллагааг шалгахаар ирээд нууц даалгаврынх нь чин үнэнийг олж мэднэ.