My Policeman 2022 | Монгол хадмал


1990-ээд оны үед өндөр настай, хөгжлийн бэрхшээлтэй Патрик, Марион болон Томын гэрт ирсэнээр 40 жилийн өмнөх болсон үйл явдлыг санахад хүрнэ. 1950 оны үед Хууль бус харилцаа байсан ижил хүйстний харилцааг харуулна.